Theses List
No. Theses Titles Level Student Name Present Date
1    تحلیل جامعه شناختی دورویی    M.Sc.    NULL NULL    2008-09-20
2    رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی خانواده با گرایشات شغلی دانش آموزان در نیشابور    M.Sc.    NULL NULL    2008-09-20
3    تحلیل محتوای جهت گیری سیاسی دو روزنامه کیهان و اعتماد ملی نسبت به دهمین انتخابات ریاست جمهوری    B.Sc.    mohammad javad saihkarzadeh    2009-09-21
4    ارتباط بین حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان ) و افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2009-06-21
5    عوامل اجتماعی مؤثر بر انجام جراحی زیبایی زنان در شهر مشهد    M.Sc.    somayeh varshoe    2009-05-25
6    تحلیل جامعه شناختی هویت مجازی در اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    mohammad talebi    2009-05-31
7    بررسی عوامل موثر در مهاجر فرستی و مهاجر پذیری استان کرمانشاه    B.Sc.     - -    2007-02-09
8    بررسی پدیده وندالیسم شهری با تاکید بر مبلمان شهری (مطالعه موردی پارک ملت مشهد)    B.Sc.    Bahman ghaffari    2009-05-02
9    نگرش زنان در مورد کار در خانه    B.Sc.    NULL NULL    2008-01-30
10    بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم مرودشت و عوامل موثر بر آن در سال 87    M.Sc.    NULL NULL    2009-01-28
11    تبیین جامعه شناختی گرایش به خرافات در بین مردم شهر مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2007-07-01
12    بررسی فرقه های مذهبی شهرستان نیشابور    B.Sc.    NULL NULL    2007-06-23
13    آرماگدونیسم در بازی های رایانه ای    B.Sc.    NULL NULL    2007-08-06
14    تحلیل میزان همرنگی با جماعت در بین دانشجویان و رابطه آن با جنسیت و پایگاه اجتماعی - اقتصادی    B.Sc.     - -    2007-09-24
15    رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و استفاده از روزنامه در بین دانشجویان    B.Sc.    NULL NULL    2008-12-05
16    بررسی مقایسه ای فرصتهای آموزشی و زمینه اجتماعی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی و رایطه آن با موفقیت تحصیلی    B.Sc.     - -    2007-01-30
17    بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن    B.Sc.     - -    2007-01-30
18    سنجش میزان سرمایه فرهنگی و رابطه آن با موفقیت تحصیلی    B.Sc.    NULL NULL    2007-01-05
19    همبستگی اجتماعی در شبکه های همسایگی شهرمشهد    M.Sc.    NULL NULL    2008-01-30
20    عوامل موثر بر میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان شهر مشهد و تاثیر آن بر احساس تعلق به ایران    M.Sc.    hamidreza hematabadi    2008-09-15
21    بررسی میزان و عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر مشهد    M.Sc.    ali ekbia    2009-09-16
22    بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 و عوامل اجتماعی موثر بر آن    M.Sc.    NULL NULL    2008-07-02
23    آسیب شناسی میزان و نحوه استفاده کاربران از اینترنت    B.Sc.     - -    2007-01-05
24    بررسی رابطه ی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه ی مناطق روستایی ودانش آموزان یک زبانه ی شهرستان قوچان در سال تحصیلی 88 - 1387    B.Sc.    NULL NULL    2009-09-17
25    بررسی میزان گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکتهای هرمی در سال تحصیلی 88-87 و عوامل مؤثر بر آن    M.Sc.    NULL NULL    2009-10-19
26    بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به رفتار تخریبی(وندالیسم)در بین نوجوانان مشهدی    B.Sc.    NULL NULL    2009-10-31
27    بررسی کلیشه های جنسیتی در پیام های بازرگانی    B.Sc.    NULL NULL    2009-10-12
28    علل اجتماعی مرتبط با گرایش زنان به جراحی سزارین    B.Sc.    NULL NULL    2009-11-17
29    رابطه¬ی سرمایه اجتماعی و سلامت روان    M.Sc.    Neda Razavizadeh    2010-01-28
30    رابطه سرمایه فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان مدارس عادی و تیز هوش با انگیزش تحصیلی    B.Sc.    NULL NULL    2010-03-11
31    بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی زنان و اعمال خشونت علیه آنان در شهر مشهد    B.Sc.    Nikoo Rahimi    2010-09-04
32    مقایسه جو اجتماعی دانشگاه دولتی و آزاد و تاثیر آن بر انگیزه پیشرفت    B.Sc.    sareh abdollahi    2010-09-19
33    تحلیل محتوای کلیشه ی جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی    B.Sc.    marzieh javadifar    2010-09-29
34    چگونگی فعالیت پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاههای سراسری و عوامل موثر برآن    M.Sc.    NULL NULL    2008-09-16
35    بررسی فرهنگ سازمانی مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه هفت مشهد بر اساس مدل هوفستد و مقایسه آن با مدارس متوسطه در شهرستان های تایباد و تربت جام    M.Sc.    mahboobeh beirami    2010-09-22
36    بررسی میزان مشارکت اعضا در تعاونی های مسکن مهر وعوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1388    M.Sc.    Bi Bi Fatemeh Kishbafan    2010-09-13
37    بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر نا بهنجاری های اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر اردبیل در سال 1389    M.Sc.    NULL NULL    2010-12-08
38    علل گرایش نخبگان به مهاجرت    B.Sc.    NULL NULL    2010-11-10
39    بررسی ویژگی های شبکه ی اجتماعی همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متاهل شهر مشهد    M.Sc.    NULL NULL    2010-09-15
40    پایدارسازی جمعیتی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد با تاکید بر رویکرد متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی    PHD    maryam ghasemi    2010-03-09
41    تحلیل اعتماد در کنش جمعی اقتصادی: بررسی موردی اعتماد در میان کنشگران برنامه نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر در شهر مشهد    PHD    Ahmadreza Asgharpour Masuoleh    2010-09-18
42    میزان مشارکت اجتماعی-فرهنگی دبیران مدارس راهنمائی مشهد در سال تحصیلی 89-90 و عوامل موثر بر آن    M.Sc.    gholam reza dankob    2011-03-15
43    مقایسه انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره متوسطه نظری و کاردانش شهر مشهد و عوامل موثر برآن    B.Sc.    rabiea oroji    2011-03-06
44    بررسی نگرش مالکین بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت گذاری املاک    M.Sc.    NULL NULL    2011-03-16
45    تأثیر سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی شهر اصفهان    M.Sc.    Mohamad Taghi Rafiee    2011-06-06
46    زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی گرایش افراد به تکدی گری    B.Sc.    NULL NULL    2011-07-19
47    بررسی میزان و نحوه استفاده از تلفن همراه در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مسهد در سال تحصیلی 90-89 و عوامل موثر بر آن    M.Sc.    mehdi salimi nejad    2011-02-28
48    بررسی میزان آگاهی و میزان تمایل دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد به خرده فرهنگهای منحرف غربی    B.Sc.    NULL NULL    2010-05-02
49    بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد    M.Sc.    maryam hashemian    2010-12-13
50    بررسی جامعه شناختی روند توسعه دانش فنی در ایران و بریتانیا (بررسی تاریخی - تطبیقی علل و عوامل آن)    PHD    NULL NULL    2010-11-29
51    عوامل اجتماعی موثر براختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 90-1389    M.Sc.    zeynab mahmoodabady    2011-09-21
52    عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیزة¬تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 90- 1389    M.Sc.    abdoulkhalegh pirzahi    2011-09-21
53    طراحی الگوی مطلوب (جایگزین) تربیت اجتماعی برای دوره راهنمایی    PHD    Marzieh Dehghani    2012-02-07
54    ملاکهای انتخاب مدرسه از منظر والدین    B.Sc.    NULL NULL    2012-04-14
55    تحلیل رفتار اجتماعی امداد گران در سوانح (مطالعه موردی : ادادگران و داوطلبلان امدادگر جمعیت هلال احمرمشهد)    B.Sc.    Aida Markazi    2011-04-11
56    مشکلات اجتماعی دانشجویان نابینا و کم بینای «دانشگاه فردوسی مشهد    B.Sc.    NULL NULL    2012-03-12
57    بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی و فرهنگی زنان بر نوع روابط آنها با همسرانشان در خانواده (مطالعه موردی زنان متأهل ساکن در شهرری استان تهران درسال 1390)    M.Sc.    fatemeh rezaee    2012-05-21
58    culture,identity and language teaching    M.Sc.    mehrzad sadeghi    2011-01-01
59    بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر برآن    B.Sc.    azam ghasempour    2012-09-02
60    بررسی رابطه ی نحوه ی ارزشیابی دروس بابرچسب زنی به دانش آموزان دوره ی ابتدایی    B.Sc.    mojtaba mirzaiy    2011-11-17
61    مدیریت بدن و رابطه آن با دنیوی شدن بدن    M.Sc.    ensye jahanshahloo    2012-07-17
62    بررسی نگرش زنان نسبت به کلیشه¬های جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر نیشابور)    M.Sc.    amene sadat hosseiny    2012-09-17
63    تحلیل جامعه شناسی فرآیند اجتماعی شدن نقش پدری در خانواده های شهر مشهد    M.Sc.    Hamid Massoudi    2012-09-25
64    مطالعه جامعه شناختی علل پدیده روسپیگری در بین زنان و دختران آسیب دیده(مراکزنگهداری ومداخله درحل بحران بجنورد)    M.Sc.    talat taziki    2012-10-02
65    عوامل موثر بر میزان اعتماد نخبگان مهاجر افغانی مشهد نسبت به ایران , مردم و نهادهایو سازمان های ایرانی    B.Sc.    amene akhlaghy    2012-12-12
66    تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی    B.Sc.    sare rahmani    2012-12-12
67    تحلیل محتوای کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی با تاکید بر جایگاه خانواده    B.Sc.    farideh hosein poor    2012-12-26
68    میزان حساسیت فرهنگی برنامه درسی رشته های علوم تربیتی و روانشناسی    M.Sc.    mohedese sepandar    2012-02-26
69    تیم سازی در دانشگاه فردوسی مشهد: مطالعه موردی    M.Sc.    mojtaba nadi    2012-06-25
70    بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیونی (بازه زمانی:1392-138    M.Sc.    NULL NULL    2013-09-18
71    بررسی و تدوین شاخص های ارزیابی کیفی مقاله های علمی در حوزه علوم انسانی    M.Sc.    masoume afshari    2013-04-30
72    تبیین تطبیقی-تاریخی گذار به شیوه های مردم سالارانه ادارهی جامعه با تاکید بر نقش دیدگاه ها و مواضع روحانیت    PHD    Masood saeedi    2013-11-02
73    تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی هویت ایرانی در شبکه فارسی‌زبان من‌و‌تو    M.Sc.    fatemeh sadat ayazi    2013-09-17
74    رابطه شبکه اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی بر میزان شادکامی (مورد مطالعه شبکه اجتماعی فیس¬بوک)    M.Sc.    faeze akhavan    2013-12-09
75    بررسی فرایند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر رویکرد کارآفرینی اجتماعی؛ مطالعه موردی ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در سال 1391    PHD    mahdi kermani    2014-06-18
76    بررسی نگرش زنان نسبت به کلیشه های جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهر نیشابور – سال 1390)    M.Sc.    amene sadat hosseiny    2012-09-17
77    تبیین جامعه شناختی عدالت آموزشیی در بین دانشجویان    M.Sc.    parvin golmakani    2013-12-17
78    بسامد و جهت‌گیری بُن‌پارهای مقوله‌ی سیاست‌خارجی در کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره‌ی دبیرستان    M.Sc.    dariush payesteh    2014-09-20
79    بررسی رابطه بین آلودگی های محیطی وسرزندگی اجتماعی شهروندان شهر مشهد    M.Sc.    BEHNAZ SOLHDOUST    2014-09-21
80    تاثیر سبک زندگی زنان خانه دار بر تخریب محیط زیست    M.Sc.    simin baradaran    2014-09-16
81    تحلیل محتوای سایت های همسریابی    M.Sc.    farnaz sobhani    2015-01-28
82    عدم تناسب آموزش های دانشگاهی با شغل فارغ التحصیلان    M.Sc.    Ahmad Farzaneh    2014-09-22
83    بررسی میزان وعلل گرایش به خشونت در میان پسران روستایی15 تا 30 سال ساکن در روستا های شهرستان سبزوار    M.Sc.    soheila sadat matloobi    2015-01-18
84    تحلیل اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش احمدآباد شهرستان مشهد)    M.Sc.    effat norollahi    2015-03-12
85    بررسی و تحلیل نقش تعاونی های روستایی در توسعه کشاورزی پایدار منطقه مورد مطالعه : شهرستان نیشابور    PHD    maryam hadizadeh bazaz    2015-01-28
86    بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد    M.Sc.    seyede maryam safavi moghadam    2012-12-05
87    بررسی روایت شناسانه انجام عمل جراحی زیبایی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر مشهد)    M.Sc.    Afsane Ehsani    2015-09-14
88    مصرف مناسکی عید نوروز و عوامل موثر بر آن(مورد مطالعه شهروندان مشهد سال 93-94)    M.Sc.    hassan akbari    2015-09-21
89    بررسی دیدگاه شرکاء و مدیران موسسات حسابرسی در خصوص تاثیر جنسیت بر عملکرد حرفه ای حسابرسان    M.Sc.    Behrooz Arefnia    2015-01-18
90    بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اقتصاد زیر زمینی ( مطالعه موردی : منتخبی از شهرهای سیستان و بلوچستان )    M.Sc.    somaya rasouli    2015-01-28
91    بررسی دیدگاه استفاده کنندگان در خصوص تاثیر اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی بر سطح اعتماد آنها    M.Sc.    zahra golalizadeh    2015-01-17
92    رابطه گروه همسالان و رسانه های جمعی با جامعه پذیری نقش همسری در بین دختران دانشجو    B.Sc.    fatemeh monesi    2015-11-09
93    عوامل جامعه شناختی انصراف از تحصیل دانشجویان    B.Sc.    fatemeh komeili    2014-09-15
94    میزان تعلق اجتماعی و دلایل و انگیزه های دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی    B.Sc.    Pegah Naghavi    2015-12-07
95    عوامل جامعه شناختی موثر بر گرایش به خرافات در بین زنان شهر مشهد    B.Sc.    Marzieh Shirafkan    2014-06-09
96    توصیف و تحلیل کنش اجتماعی کاربران نرم افزارهای پیام رسان    B.Sc.    haniyeh sedaghat    2015-09-15
97    تحلیل فرایند تصمیم گیری زوجین فاقد فرزند در خصوص تاخیر فرزندآوری (مورد: زوجین ساکن شهر مشهد در سال 1394)    M.Sc.    sareh nematiyan    2015-09-26
98    سرمایه اجتماعی دانش آموز و تطابق رشته قبولی با رشته انتخابی در کنکور سراسری    M.Sc.    atefe rikhtegar    2015-10-13
99    شناسایی و توصیف عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی    B.Sc.    saeede ebrahimi nia    2015-09-11
100    توصیف و تحلیل علل کاهش روابط اجتماعی در شبکه خویشاوندی    B.Sc.    Zakieh Nateghi Naman    2015-09-17
101    بررسی عوامل فردی و اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر در میان مردان معتاد خود معرف کلینیک گلستان شهرستان جاجرم    M.Sc.    elham seyfi    2016-09-28